Va prezentăm calendarul fiscal cu principalele obligaţii declarative şi de plată cu termen în luna martie 2017. Acestea sunt formularele pe care trebuie depuse la organul fiscal competent, dupa caz, la termenele limită precizate mai jos, în luna martie 2017 şi în privinţa plăţilor pe care trebuie efectuate, după caz, până la data de 27 martie 2017:

PÂNĂ MARŢI, 7 MARTIE 2017, INCLUSIV:

 • Depunerea Declaraţiei 092 „Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România”, de către plătitorii de TVA care au în anul 2017 ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic şi care au efectuat o achiziţie intracomunitară de bunuri în luna februarie 2017 (pentru schimbarea perioadei fiscale din trimestru în lună, începând cu luna martie 2017); Reglementare: art. 322 alin. (8) din noul Cod fiscal (Legea 227/2015).

PÂNĂ VINERI, 10 MARTIE 2017, INCLUSIV:

 • Depunerea Declaraţiei 010 „Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”, de către persoanele juridice, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (220.000 lei). Reglementare: art. 310 alin. (6) din noul Cod fiscal (Legea 227/2015);
 • Depunerea Declaraţiei 020 „Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române, de către persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (220.000 lei). Reglementare: art. 310 alin. (6) din noul Cod fiscal (Legea 227/2015);
 • Depunerea Declaraţiei 070 „Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (220.000 lei). Reglementare: art. 310 alin. (6) din noul Cod fiscal (Legea 227/2015);
 • Declaraţiile 010, 020 şi 070 se depun şi de persoanele înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316, cu perioadă fiscală luna calendaristică, care solicită, prin opţiune, scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: nu au depăşit plafonul de scutire de 220.000 în cursul anului calendaristic precedent (2016) şi nu au depăşit plafonul de scutire în anul în curs (2017), până la data depunerii declaraţiei. Reglementare: art. 310 alin. (7) din noul Cod fiscal (Legea 227/2015);
 • Depunerea Declaraţiei 087 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori” de către persoanele fizice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori.

PÂNĂ MIERCURI, 15 MARTIE 2017, INCLUSIV:

 • Depunerea formularului 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică” de către asocierile fără personalitate juridică, prin asociatul desemnat să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asocierii, la organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidenţa fiscală, pentru anul 2016. O copie de pe declaraţie se transmite de către asociatul desemnat fiecărui asociat. Reglementare: Art. 125 alin. (4) din Codul fiscal şi O.P.A.N.A.F. nr. 52/2012

PÂNĂ LUNI, 27 MARTIE 2017, INCLUSIV:

 • Depunerea Declaraţiei 097 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare” de către persoanele impozabile înscrise în ,,Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, a căror perioadă fiscală este luna şi care au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna februarie 2017, sau de către persoanele care doresc, prin opţiune, să iasă din sistemul TVA la încasare începând cu 1 aprilie 2017. Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr. 1503/2016;
 • Depunerea Declaraţiei 100 „Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2017 şi plata acestor obligaţii. Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr. 1950/2012;
 • Depunerea Declaraţiei 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” de către toţi contribuabilii plătitori de impozit pe profit, pentru profitul aferent anului 2016, cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la art. 34 alin. (5) lit. a) şi b) din Codul fiscal (organizaţiile non profit, contribuabilii care obţin venituri majoritare din agricutură care depun declaraţia anuală de impozit pe profit pentru anul 2016 până la data de 25 februarie 2017). Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr. 1950/2012;
 • Depunerea Declaraţiei 112 „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii februarie 2017, şi plata acestor obligaţii. Reglementare: O.M.F.P. 1045/2012;
 • Depunerea Declaraţiei 224 „Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România” – pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2017. Reglementare: OPANAF nr. 52/2012;
 • Depunerea Declaraţiei 300 „Decontul de taxă pe valoarea adăugată”, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2017 şi plata acestora. Reglementare: art. 323 din noul Cod fiscal (Legea 227/2015); OPANAF nr. 588/2016; Atenţie! Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 310 alin. (7) din noul Cod Fiscal până la 10 februarie 2017;
 • Depunerea Declaraţiei 301 „Decontul special de taxă pe valoarea adăugată”, de către contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 317 din noul Cod Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform noului Cod fiscal, contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. Reglementare: art. 324 din noul Cod fiscal (Legea 227/2015); O.P.A.N.A.F. nr. 592/2016;
 • Depunerea Declaraţiei 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată”, depune de către:
 1. persoana impozabilă beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 270 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;
 2. locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 310 alin. (7) din Codul fiscal;
 3. persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e) sau lit. g) din Codul fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform reglementărilor legale din Codul fiscal în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau care a efectuat ajustări incorecte. Reglementare: art. 324 din noul Cod Fiscal; OPANAF nr. 793/2016;
 • Depunerea Declaraţiei 311 „Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal”, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, pentru declararea şi plata TVA aferentă: livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate şi/sau achiziţiilor de bunuri şi/sau de servicii efectuate ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA. Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr. 795/2016;
 • Depunerea Declaraţiei 390 VIES „Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare” pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna februarie 2016. Reglementare: OPANAF nr. 591/2016;
 • Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului I 2017 de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor (cu excepţia veriturilor din arendare), activităţi agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură. Reglementare: srt. 121 (4) din Codul fiscal.
 • Efectuarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului I 2017 de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, care determină venitul net anual în sistem real şi/sau pe baza normelor anuale de venit. Reglementare: srt. 151 (2) din Codul fiscal.

PÂNĂ JOI, 30 MARTIE 2017, INCLUSIV:

 • Depunerea de către persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii, a raportării contabile anuale, al cărei conţinut este prevăzut de O.M.F.P. nr. 123/2016. Reglementare: art. 36 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 şi O.M.F.P. nr. 123/2016.
 • Depunerea Declaraţiei 394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna ianuarie 2017 de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară. Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr. 3.769/2015;

PÂNĂ VINERI, 31 MARTIE 2017, INCLUSIV:

 • Depunerea Declaraţiei 010 „Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţiei de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică” de către persoanele juridice care în anul 2016 au fost plătitoare de impozit pe profit şi care începând cu data de 1 ianuarie 2017 trebuie să Pagina 4 din 4 plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor (schimbare vector fiscal). Reglementare: art. 55 din Codul fiscal.
 • Depunerea Declaraţiei 010 „Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţiei de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică” de către persoanele juridice care în anul 2016 au fost plătitoare de impozit pe profit şi care începând cu data de 1 ianuarie 2017 trebuie să plătească impozit pe activităţile specifice (schimbare vector fiscal). Reglementare: art. 11 din Legea nr. 170/2016.

Precizare importantă: Obligaţiile declarative şi de plată prezentate în calendarul fiscal se referă la cele mai frecvente sarcini fiscale întâlnite în practica fiscală şi a contribuabililor, având un caracter orientativ. Prin urmare, materialul nu are caracter exhaustiv cu privire la problematica declarării fiscale, plăţii sau diverselor alte notificări impuse de legislaţie, putând exista, în funcţie de situaţia concretă a fiecărui contribuabil, şi alte sarcini fiscale ale acestuia.

Sursa: www.anaf.ro