Pentru anumite contravenţii, stabilite prin hotărâre a Guvernului, Legea prevenirii nr. 270/ oferă firmelor găsite cu nereguli în timpul unui control, un termen de gratie de 90 de zile calendaristice pentru a-şi corecta problemele identificate, în baza unui plan de remediere ce se va anexa la procesul verbal de constatare a contravenţiei. Astfel, agenţii constatatori nu vor mai putea aplica amenzi la prima constatare a unei fapte, însă doar cu condiţia ca aceasta să fie una de natură contravenţională, nu de natură penală

În termen de maximum 10 zile de la data expirării termenului de remediere autoritatea publică are obligaţia de a relua controlul şi de a verifica dacă problemele semnalate au fost remediate. In situatia in care, cu ocazia reluării controlului, se constată neîndeplinirea de către contravenient a obligaţiilor legale conform măsurilor de remediere stabilite, în termenul acordat, agentul constatator încheie un alt proces verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, prin care se constată săvârşirea de contravenţii şi se aplică sancţiunea/sancţiunile contravenţionale, altele decat avertisment. Acelaşi lucru se va întâmpla şi dacă contravenientul săvârşeşte din nou aceeaşi contravenţie în termen de 3 ani.

Prin HG 33/2018 a fost stabilită lista contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii, dintre care menţionăm câteva exemple:

CONTRAVENŢII CASE DE MARCAT

 • emiterea bonului fiscal conţinând date eronate, altele decât cele referitoare la preţ, sau fără ca acesta să conţină toate datele prevăzute de lege; 
 • neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal şi/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului; 
 • neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiei de a afişa anunţul de atenţionare. 

CONTRAVENŢII COD DE PROCEDURĂ FISCALĂ

 • nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de menţiuni; 
 • neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume, precum şi orice informaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile şi veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora; 
 • neîndeplinirea obligaţiei ca la finalizarea inspecţiei fiscale, contribuabilul/plătitorul esă dea o declaraţie scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate pentru inspecţia fiscală. 
 • nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiilor de întocmire a dosarului preţurilor de transfer în condiţiile şi la termenele prevăzute, precum şi nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a prezenta dosarul preţurilor de transfer la solicitarea organului fiscal central; 
 • nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a păstra, precum şi a obligaţiei de a prezenta organului fiscal, a datelor arhivate în format electronic şi a aplicaţiilor informatice cu ajutorul cărora le-a generat; 
 • nefurnizarea la termen de către contribuabil/plătitor a informaţiilor periodice solicitate de organul fiscal; 
 • nedepunerea în termen a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la sosirea în România, respectiv a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România, de către persoanele obligate potrivit Codului fiscal;
 • nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor recapitulative reglementate de normele din Codul fiscal privind taxa pe valoarea adăugată;
 • depunerea de declaraţii recapitulative incorecte ori incomplete. 

CONTRAVENŢII REGISTRU UNIC DE CONTROL 

 • neachiziţionarea registrului unic de control în termenul prevăzut; 

CONTRAVENŢII LEGEA COMERCIALIZĂRII PRODUSELOR 

 • oferirea spre vânzare a produselor în pierdere în alte cazuri decât cele prevăzute; 
 • exercitarea de activităţi de comerţ cu ridicata şi comerţ cu amănuntul în aceeaşi structură de vânzare, respectiv suprafaţă de vânzare. 

CONTRAVENŢII LEGEA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 • nemenţionarea denumirii, formei juridice, sediului social, numărului din registrul comerţului şi a codul unic de înregistrare în orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente întrebuinţate în comerţ, emanând de la o societate. 
 • nedepunerea de hotărâri ale adunării generale, în termen de 15 zile, la oficiul registrului

CONTRAVENŢII LEGEA PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR 

 • înregistrarea ca mijloace fixe a unor obiecte care nu se încadrează în această categorie; 
 • calcularea şi înregistrarea în contabilitate a amortizării mijloacelor fixe exceptate; 
 • aplicarea unor durate normale de utilizare a mijloacelor fixe altele decât cele stabilite conform prevederilor legale; 

CONTRAVENŢII ACCEPTARE PLATĂ CU CARDURILE

 • refuzul persoanelor juridice prevăzute de lege de a accepta încasări prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit; 
 • refuzul persoanelor juridice prevăzute de lege de a accepta ca mijloc de plată cardurile de debit şi cardurile de credit.